ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

کلستومی-یورستومی

کلستومی چیست؟

کلستومی انحراف مسیر روده بزرگ است که به ‏وسیله جراحی ایجاد می‌‏شود. در این حالت روده بزرگ به دو قسمت تقسیم 

می‏شود. بخش انتهایی یا درون شکم بخیه می‏شود و یا از شکم خارج می‏گردد. تصمیم‏‌گیری در مورد خارج کردن بخش 

انتهایی روده به نوع جراحی و علت انجام آن بستگی دارد. بخش اولیه روده بزرگ به صورت استوما از پوست شکم 

خارج و مواد دفعی آن داخل کیسه جمع‏آوری می‏شود.

بسته به محل برش روده و محل قرارگیری استوما مدفوع ممکن است قوام سفت یا شل داشته باشد. اگر استوما مربوط به

کولون صعودی و یا عرضی باشد، مدفوع معمولاً حالت شل دارد. در صورتی که کلستومی مربوط به ناحیه سیگموئید باشد،

مدفوع معمولاً فرم یافته است و قوام سفتی دارد.

دسته‌بندی